FAQ om bæredygtighed

Vi har samlet en masse vigtige forklaringer og begreber til dig! Så nu kan du blive meget klogere på bæredygtighed, og de begreber vi alle snubler over. 

 

Hvad er bioplast?

Bioplast kan være biobaseret eller bionedbrydelig plast.

Biobaseret plast er helt eller delvist udvundet fra biomasse så som sukkerrør, majs, træ og papir. Dette betyder dog ikke, at materialet er bionedbrydeligt, men blot at det er fremstillet af biomasse.

Bionedbrydelig plast fremstilles af f.eks. biomasse, olie/gas eller en blanding. Det kan ikke genanvendes sammen med andre plasttyper.

Den nedbrydes af mikroorganismer og bliver til vand, biomasse, CO2 eller metan.

Udover biobaseret eller bionedbrydelig plast findes der også biokomposterbar plast, som kan nedbrydes til vand, CO2, biomasse og metan inden for et bestemt tidsrum. Processen kræver styring af fugtighed og temperatur samt de rette mikroorganismer.

 

Kilde: https://plast.dk/hvad-er-bioplast/

 

 

AdobeStock_56838292.jpeg ( empty used plastic bottle on white background)

Hvad betyder biodiversitet?

Biodiversitet dækker over al liv på jorden, herunder planter, svampe, bakterier, dyr og andet levende i vand og på land.

Bevaring af biodiversitet handler om at begrænse skovrydning og udnyttelsen af landjord. 

 

Kilde: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvad-er-biodiversitet/

 

 

Hvad betyder bæredygtig?

Bæredygtig er en tilgang hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at gå på kompromis med muligheden for at dække fremtidige generationers behov. Der tages hensyn til det miljømæssige, sociale såvel som det økonomiske aspekt. Ingen af de tre kan udelades.

 

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/hvad_er_bare
dygtighed_dac.pdf

 

 

 

SCHEMA-CIRCULAR-ECO_DK.jpg

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en måde at sikre bedre forvaltning af ressourcerne på jorden samtidig med det giver økonomiske muligheder for virksomheder via udvikling af nye forretningsmodeller. Det sker ved at bibeholde produkter og materialer i det økonomiske kredsløb længest muligt med den højest mulige værdi.

Cirkulær økonomi bryder op med den lineær økonomi, der starter med ressourceudvinding og ender som affald. I stedet for at ende som affald, kan ressourcerne blive genanvendt eller man kan sikre affaldsforebyggelse ved indtænke reparation eller opgradering. 

For emballage indtænkes den cirkulære økonomi ved at genbruge emballagen eller genanvende materialet. 

 

Kilde: https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oekonomi-og-ressourceeffektivitet/

 

 

Hvad er CO2-aftryk?

CO2-aftryk er den mængde kuldioxid som udledes via fx en specifik virksomheds produktion. CO2 bidrager bl.a. til drivhuseffekten og påvirker klimaet negativt.

 

Kilde: https://lf.dk/viden-om/klima/hvad-er-co2#Hvad%20er%20drivhusgasser

Hvad betyder CO2eq?

CO2eq står for CO2-ækvivalent. Enheden dækker over mængden af forskellige drivhusgasser, som er konverteret til den tilsvarende mængde CO2 med samme opvarmningspotentiale. Det er derfor et metrisk mål, som anvendes til at sammenligne de forskellige drivhusgasser, så det er muligt at angive én mængde for den samlede Green House Gass udledning for fx et produkt.

 

Kilde: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Carbon_dioxide_equivalent

 

 

 

CARBON FOOD_DK.jpg

Hvad er drivhuseffekten?

Drivhuseffekten eller global opvarmning opstår, når der udledes gasser som kuldioxid, metan og dinitrogenoxid/kvælstofforilte ved fx afbrænding af forssile brændstoffer som kul, olie og naturgas.

I de sidste 200-300 år har vi afbrændt markant flere fossile brændstoffer, hvilket har ført til en større mængde gasser i vores atmosfære. Dette skaber en slags dyne om jorden, så en mindre del af solens stråler og varme bliver kastet tilbage ud i rummet. I stedet for bliver det i vores atmosfære og temperaturen på jorden stiger.

 

Kilde: https://lf.dk/viden-om/klima/hvad-er-co2#Hvad%20er%20drivhusgasser

 

 

SCHEMA-SCOPE_DK.jpg

Hvad står GHG for?

GHG står for Green House Gasses, som på dansk betyder drivhusgasser. 

Det er en fælles betegnelse for gasserne kuldioxid, metan og dinitrogenoxid/kvælstofforilte, som bidrager til drivhuseffekten.

GHG Protocol Corporate Standard klassificerer en virksomheds GHG-udslip i 3 niveauer - det som mange kender under scope 1, scope 2 og scope 3.

  • Niveau 1 udslip: Direkte udslip fra ejede eller kontrollerede kilder.
  • Niveau 2 udslip: Indirekte udslip fra genereringen af købt energi.
  • Niveau 3 udslip: Alle indirekte udslip (ikke inkluderede i niveau 2), der opstår i værdikæden i den rapporterede virksomhed inklusiv både upstream og downstream udslip. 

 

Kilde: https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-drivhusgasser 

 

 

Hvad står LCA for?

LCA står for Life Cycle Assessment, som på dansk er livscyklusvurdering. Det er en systematiske metode til at evaluere et produkts miljømæssige påvirkning gennem dets livscyklus inklusivb udvinding og bearbejdning af råmaterialerne, fremstilling, distribution, anvendelse, genanvendelse og bortskaffelse. 

 

Kilde: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/life-cycle-assessment

SHEMA-LCA_DK.jpg

Hvad er post consumer recycling?

Post consumer recycling (PCR), som oversat til dansk er post forbruger genanvendelse, dækker over genanvendelse af produkter, der når ud til forbrugeren, før genanvendelsesprocessen starter såsom genanvendelse af vandflasker og sodavandsdåser.

 

Kilde: https://sustainablepackaging.org/101-recycled-content-vs-recyclability/

Hvad er post industrial recycling?

Post industrial recycling (PIR) hedder på dansk post industriel genanvendelse, som er genanvendelse af spild fra en fremstillingsproces, som bruges igen i det samme materiale.

 

Kilde: https://sustainablepackaging.org/101-recycled-content-vs-recyclability/

 

 

 

GSS-picto-1.png

Hvad betyder REACH?

REACH er en forkortelse af registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals.

Det er en EU-forordning, som skal beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de risici, der er ved anvendelse af en række kemikalier.

 

Kilde: https://echa.europa.eu/da/regulations/reach/understanding-reach

 

GSS-picto-4.png

 

 

Hvad betyder recyclable?

Recyclable (genanvendeligt på dansk) betyder, at et produkt kan indsamles, behandles og anvendes igen i form af råmaterialer eller nye produkter. Det er genanvendeligt, hvis denne proces kan gennemføres og sker i det land, hvor produktet er anvendt.

Genanvendelig afhænger derfor ikke kun af selve produktet, men i ligeså høj grad af en infrastruktur, som gør det muligt at indsamle, sortere og genanvende materialet.

Papirbaseret emballage er et generelt eksempel på et genanvendeligt produkt. Dog medfører manglen på genanvendelsesfaciliteter, at den reelt set ikke er genanvendelig i visse lande.

At et produkt er genanvendeligt, betyder for ikke altid det bliver genanvendt og er derfor ikke en garanti for bæredygtighed.

 

Kilde: https://www.webpackaging.com/en/portals/ponteurope/assets/13111942/whats-the-difference-between-recyclable-and-recycled-packaging/

 

 

 

GSS-picto-3.png

Hvad betyder recycled?

Recycled eller genanvendt på danske betyder, at et produkt er fremstillet af sekundært (genanvendt) råmateriale.

Med genanvendt emballage som eksempel beskrives sammensætningen af emballage i forhold til, hvor meget genanvendt materiale den indeholder.

Genanvendt emballage er ikke nødvendigvis muligt at genanvende.

Ved at benytte mere genanvendt materiale i emballage, reducerer vi behovedet for at producere nye produkter og tilskynder mere effektiv genanvendelse af emballage generelt.

 

Kilde: https://www.webpackaging.com/en/portals/ponteurope/assets/13111942/whats-the-difference-between-recyclable-and-recycled-packaging/

 

 

 

GSS-picto-2.png

Hvad betyder renewable?

Renewable(fornybart på dansk) gælder eksempelvis for et produkt, der kan reproduceres og derfor ikke udtømmes ved forbrug.

Fornybar emballage er sådan et produkt, da det kommer fra naturlige ressourcer, der kan fremstilles på ny generation efter generation på bæredygtig vis. 

Eksempelvis er træ-, bambus- og bagassebaserede produkter fornybare, da planterne vokser op igen, når jordbruget drives bæredygtigt. 

 

Kilde: https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fornybar

 

Hvad betyder reuse? 

Reuse (genbruge på dansk) betyder at bruge produktet igen uden at gøre noget ved det.

 

Kilde: https://www.greenbrand.dk/post/genanvendelig-vs-genbrugelig

 

Bliv klogere på vores tiltag for at passe på fremtiden

Insert_protect-the-future.jpgMiljøet: Vores commitment til at beskytte fremtiden

green_card.jpgGreen Card, omfattende miljømæssige information

Insert_survey.jpgSammenlign produkters miljømæssige performance med Green Star System®