Telefonerne er åbne man-tors 8-16.30 fre 8-15
Kontakt os

Antalis og den europæiske forordning REACH

Den europæiske forordning (EF nr. 1907/2006) omhandlende Registrering, Vurdering , Godkendelse og Forbud af farlige kemiske stoffer (REACH) trådte i kraft 1. juni 2007.

Godkendelsen involverer flere steps og de lovgivningsmæssige krav varierer afhængig af produkttype og den mængde der indføres på det europæiske marked.  

reach compliant antalis

 

Som distrubutør, har Antalis ikke nogen forhåndsregistrering- eller registreringspligt i henhold til REACH forordningen.

Naturligvis, arbejder Antalis tæt sammen med vores leverandører, for at sikre at de nødvendige formaliteter vedrørende de kemiske stoffer bliver overholdt.

REACH forordningen omfatter endvidere oplysningspligt for produkter, der indeholder “særligt problematiske stoffer” “Substance of Very High Concern” (SVHC)* med koncentrationer over 0.1 vægtprocent.

På baggrund af vores nuværende viden og de specifikke oplysninger fra vores leverandører, indeholder ingen af Antalis produkter sådanne stoffer.

En oversigt over produkter, der opfylder EU REACH kriterierne er tilgængelig ved forespørgsel. Listen vil løbende blive opdateret ved modtagelse af ny information fra leverandører.

Vores salgsafdeling står til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål.  

*Særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til REACH (Bilag XIV): kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske (CRM kategori 1 eller 2), persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) eller for hvilke der er bevis for lignende bekymringer.