Miljømærkninger
Stop uheld!
Faremærkerne du skal
holde øje med

Har du styr på de 9 faremærker?

Mange rengøringsmidler og kemiske produkter er mærket med ét eller flere af de ni faremærker efter CLP-reglerne (classification, labelling and packaging).
Faremærkerne er en hjælp og guide til dig, så hverken du eller miljøet lider skade - så hold øje med farmærkerne næste gang du skal anvende rengøringsmidler eller kemiske produkter.

Vi har lavet en oversigt til dig, så du nemt får et overblik over de ni faremærker.

 

Akut giftig.png

Akut giftig

Akut giftige produkter kan være livsfarlige og akut giftige ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. Produkterne kræver derfor ofte en særtilladelse ved køb og så kræver de åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og særligt arbejdstøj. De skal opbevares under lås og bortskaffelse af emballage skal ske iht. nationallov.

Eksempler på Akut giftige produkter er pesticider og træsprit.

Ætsende.png

Ætsende

Produkter med dette faremærke virker ætsende på både hud, øjne, luftvejene og kan give åndedrætsbesvær. Ved indtagelse kan det ætse mund, spiserør og mave. Det anbefales derfor at undgå indånding samt at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

Faremærket Ætsende findes fx på eddikesyre, ammoniak og afløbsrens.   

Brandfarlig.png

Brandfarlig

Brandfarlige produkter er forbudt at bruge i nærheden af åben ild. Produkterne antændes let, som kan resultere i eksplosiv brand - brug her brandslukker eller tæppe fremfor vand. Opbevar beholderen lukket på et ventileret og køligt sted. Ved anvendelse anbefales det at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

Faremærket Brandfarlig er at finde på fx husholdningssprit og flasker med flydende gas. 

Miljøfare.png

Miljøfare

Undgå udslip til miljøet, når du ser miljøfare faremærket - dvs. hæld ikke ud i kloakken medmindre dette er produktets formål. Emballage skal bortskaffes iht. lovgivning. Miljøfare produkter er giftige for har en negativ langtidsvirkning på vandmiljøet.  

Du kan finde Miljøfare på fx terpentin og benzin. 

Kronisk sundhedsfare.png

Kronisk sundhedsfare

Kemikalier som giver kroniske skader som kræft, allergi, skader på arveanlæg og forplantningsevnen.

Undgå indånding og brug beskyttelses-
handsker og øjenbeskyttelse. Emballage skal bortskaffes iht. nationallovgivning.

Faremærket Kronisk sundhedsfare er at finde på fx terpentin, benzin og lampeolie.  

Brandnærende.png

Brandnærende

Brandnærende er på kemikalier, som forårsager til forbrænding af et materiale. Det er derfor forbudt at ryge eller bruge åben ild i nærheden. Og det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbe-
skyttelse.

Brandnærende produkter er fx blegemid-
ler.

Sundhedsfare.png

Sundhedsfare

Produkter med sundhedsfare kan give hud-, luft- og øjenirritation samt sløvhed eller svimmelhed. Det anbefales derfor at bruge beskyttelseshandsker, øjenbeskyt-
telse og indånding bør undgås.

Faremærket Sundhedsfare kan fx findes WC-rens eller kalkfjerner.

Gasser under tryk.png

Gasser under tryk

Faremærket gælder for produkter, som indeholder gasser under tryk - 2 bar eller højere. De skal gerne opbevares på et ventilere sted uden direkte sollys. 

Faremærket er fx at finde på flasker med svejsegas og iltflasker.

Eksplosiv.png

Eksplosiv

Eksplosive produkter skal holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Det anbefales at anvende øjenbeskyttelse i nærheden. En eksplosion med trykbølge kan antænde andre materialer. 

Produkter med Eksplosiv faremærket kan være nitroglycerin. 

Læs mere om faremærkerne på Miljøstyrelsens hjemmesider her

 

 

Pas på dig selv: Husk handsker & værnemidler

 

Handsker musthaves.jpg

 

Handsker

Find engangs-, bomulds-, rengørings- og arbejdshandsker her.

 

Værnemidler musthaves.jpg

 

Værnemidler

Find blandt andet åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og dragter her.

 

Førstehjælp musthaves.jpg

 

Førstehjælpsprodukter

Er uheldet ude så find øjenskyller og andre førstehjælpsprodukter her.

Vi forpligter os

antalis and the environment

Ansvarlighed er i vores DNA

Banner_smiley.jpg

Et tag-selv-bord af miljøvenlig fødevareemballage

Banner_miljo_rengoring.jpg

Miljøvenlige materialer til fødevareemballage