Bemærk: Webshoppen vil være nede fra fredag d. 24 september (aften) til mandag den 27 september (morgen). Det vil ikke være muligt at afgive ordrer online i denne periode.

Miljø

Reach_259x194.png

REACH  ERKLÆRING

Kære partnere og kunder
Som du måske ved trådte den europæiske forordning (EF nr. 1907/2006) omhandlende Registrering, Vurdering , Godkendelse og Forbud af farlige kemiske stoffer (REACH) i kraft 1. juni 2007.

Der er flere trin involveret i en godkendelse, og de lovgivningsmæssige krav varierer alt efter produkttype og den mængde der indføres på det europæiske marked.  

Som distrubutør, har Antalis ikke nogen forhåndsregistrering- eller registreringspligt i henhold til REACH forordningen. Naturligvis, arbejder Antalis tæt sammen med vores leverandører, for at sikre at de nødvendige formaliteter vedrørende de kemiske stoffer bliver overholdt.

REACH forordningen omfatter endvidere oplysningspligt for produkter, der indeholder “særligt problematiske stoffer” “Substance of Very High Concern” (SVHC)* med koncentrationer over 0.1 vægtprocent.

På baggrund af vores nuværende viden og de specifikke oplysninger fra vores leverandører, indeholder ingen af Antalis produkter sådanne stoffer.

Vi har denne oversigt over produkter som opfylder EU REACH kriterierne, se listen her. Listen vil løbende blive opdateret ved modtagelse af ny information fra leverandører.

Vores salgsafdeling står til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål.  

*Særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til REACH (Bilag XIV): kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske (CRM kategori 1 eller 2), persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) eller for hvilke der er bevis for lignende bekymringer.

For printvenlig version, klik her.
Læs den officielle tekst fra EU her : klik her

 

paperman