infocenter miljø

Glossary_259x194.jpg

Miljøordliste 

De fleste af vores produkter er certificerede. Vi har udviklet denne ordliste med henblik på at gøre terminologien forståelig.

Der findes desuden en miljøordliste i vores miljøafsnit.

 

ISO 14001
ISO 14001-certificeringen viser, at man tager miljøspørgsmålene seriøst og har valgt at integrere dem i organisationen og virksomheden som helhed for at opnå forbedringer.

 

EMAS
Forkortelsen står for Eco Management and Audit Scheme og det er om en EU-ordning. Alle EMAS-registrerede virksomheder skal have et miljøstyringssystem, omtrent modsvarende kravene for ISO 14001, samt publicere en offentlig miljøredegørelse.
 

 

FSC
Forest Stewardship Council® (FSC) er et uafhængigt, non-profit, ikke-statsligt organ, der er oprettet til støtte for miljørigtig, socialt gavnlig og økonomisk bæredygtig drift af verdens skove. FSC har som mission, at verdens skove skal leve op til den denne generations sociale, miljømæssige og økonomiske rettigheder og behov uden at det skader fremtidige generationer. Læs mere på www.fsc.dk

 

PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) certificering garanterer, at det papir, du anvender er fremstillet af pulp, der udelukkende kommer fra bæredygtig skovdrift med overholdelse af standarder, der sikrer beskyttelse af skovressourcer samt befolkningens økonomiske og sociale velfærd. Læs mere på www.pefc.dk

 

CoC
CoC (Chain of Custody) er et sporbarhedscertifikat, som et firma må have for at sælge et FSC/PEFC certificeret produkt videre. Findes et CoC certifikat ikke kan produkterne i næste led ikke anses for at være certificerede (kæden er da brudt).
Læs mere på FSC samt PEFCs hjemmesider.

 

Paper Profile
En Paper Profile er en standardform af miljødeklarationer for hver enkelt produkt, som de førende store cellulose- og papirproducenter benytter. Systemet er en frivillig informationsservice, som gør det nemt at vurdere forskellige produkters miljøpåvirkning. www.paperprofile.com

 

Svanemærket
Produktet har licens til mærkning med det nordiske miljøsymbol Svanen. Kriterierne
for svanemærkning findes blandt andet for papir, konvolutter og trykkerier. Mere information
www.ecolabel.dk

 

EU Blomsten
Produktet har licens til mærkning med EU Blomsten, som internationalt kaldes EU Ecolabel.
EU Blomsten er EUs officielle miljømærke og fungerer på samme måde som Svanen.
Produkterne vurderes ud fra et livscyklusperspektiv fra råvare til affald og skal opfylde
høje miljø-, funktions- og kvalitetskrav. Miljømærkning Danmark har ansvaret for EU
Blomsten i Danmark. Mere information: www.ecolabel.dk

 

Der Blaue Engel
Den blå engel er et tysk miljømærke. Mærket kan ses på produkter, der er vurderet til at være de mest miljøvenlige inden for en varegruppe. Produkterne vurderes ud fra et helhedssyn på miljøbelastningen, fra produktion, under brug og endelig til slut som affald. Inden for papirproduktion er der stor fokus på brug af genbrugsfibre.

 

REACH
REACH er EUs direktiv om sikker brug og registrering af kemikalier for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.
ec.europa.eu

 

NAPM
Forkortelsen står for National Association of Paper Merchants og symbolet viser, at papiret eller kartonen består af mindst 75% genbrugsfibre, som ikke kommer fra fabrikkens spildproduktion.

 

ECF
Papir mærket med ECF (elementary chlorine free) betyder, at der ikke er bleget med klorgas. I stedet bliver klordioxid anvendt, da dette lettere nedbrydes og derfor ikke påvirker miljøet på samme måde som ved klorblegning.

 

TCF
Papir mærket med TCF (totally chlorine free) betyder, at den træmasse, der bruges til papiret, er bleget uden brug af klor. Hydrogenperoxid (brintoverilte) bruges ofte i stedet.

 

PCF
Papir mærket med PCF (process chlorine free) betyder, at fibrene er genbrugsfibre, og at man ikke har bleget fibrene, eller at genblegningen blev foretaget uden brug af klorderivater. Selvom der ikke anvendes blegningsstoffer, vil fibrene typisk indeholde rester fra blegning af de originale nye fibre.

 

COD (Chemical Oxygen Demand)
En måling af den mængde ilt som forbruges ved fuldstændig kemisk oxidering af stoffer i bl.a. afløbsvand. Når organiske stoffer, såsom fiberartikler eller stivelse, slipper ud i vand, nedbrydes det og forbruger en vis mængde ilt, hvilket kan føre til lavt iltindhold i vandet og derved indvirke negativt på vækst og dyreliv.

 

AOX (Adsorbable Organic halogen Compounds)
En måling af den totale mængde klor som er bundet til organiske forbindelser i afløbsvandet. Denne type forbindelser forekommer naturligt i naturen men dannes også i forbindelse med blegning af kemisk papirmasse.  Emissionsniveau ved papirproduktion:<0,25

 

P (Fosfor)
Fosfor forekommer naturligt i træ men tilsættes ofte i anlæg for biologisk rensning. Forhøjede nivauer af udslip i vand kan føre til eutrofiering og bidrage til formindsket iltindhold. Emissionsniveau ved papirproduktion: ca 0,05 kg/ton.

 

SO₂ (svovldioxid)
Svovldioxid er en gas, der dannes ved forbrænding af svovlholdigt brændsel og som et biprodukt ved fremstilling af kemisk papirmasse. Når svovldioxid kommer i kontakt med fugtig luft, kan svovlsyre dannes. Dette bidrager til ”sur regn” og påvirker surhedsgraden i naturen. Emissionsniveau ved papirproduktion: ca 1,6 kg/ton.

 

NOx (kvælstofoxider)
Kvælstofoxider er gasser der dannes af luftens ilt ved forbrænding. De bidrager til at øge surhedsgraden i naturen og eutrofiering af søer og naturarealer. Emissionsniveau ved papirproduktion: ca 2,0 kg/ton.

 

CO₂ (kuldioxid)
Kuldioxid dannes i forbindelse med cellulose-og papirproduktion ved afbrændning af fossile brændstoffer. Forøget indhold af kuldioxid og andre drivhusgasser i atmosfæren reducerer gradvist strålingen af varme fra jordens overflade, det som også kaldes drivhuseffekten.  Emissionsniveau ved papirproduktion: ca. 500 kg/ton (kan variere meget).

 

Kemisk masse
Papirmasse bestående af rene cellulosefibre som fritlægges gennem en kemisk kogeproces (sulfat-eller sulfitprocessen). Kemisk masse kaldes også for træfrit (TF).

 

Mekanisk masse
Papirmasse bestående af cellulosefibre samt andre vedkomponenter såsom lignin fremstilles på mekanisk vis. Mekanisk masse kaldes også træholdigt (TH). Lignin, hvor der er mere end 90 % kemisk masse, kaldes for træfrit

 

Træfrit papir (TF)
Papir der indeholder kemisk masse. Definition: alt papir der indeholder mere end 90 % kemisk masse kaldes for træfrit (TF).

 

Træholdigt papir (TH)
Papir der indeholder mekanisk masse. Definition: alt papir der indeholder mere end 10 % mekanisk masse kaldes træholdigt (TH).